(1)
Devika Sukhadev; Rekka Raja; Nirubama Kumar. Documentation of Medicinal Plants in Niramkaithakotta Hills, Kerala. krj 2022, 9, 45 - 59.